لیست اساتید

اسامی اساتید زبان سرای تهران ( خرم آباد)
1- آقای صادق شریعتی فر  دکترای آموزش زبان انگلیسی
2- آقای امیر اسدی فرد  دکترای آموزش زبان انگلیسی
3- آقای ابراهیم محمدی  دکترای آموزش زبان انگلیسی
4- خانم زهرا معصوم پناه دکترای آموزش زبان انگلیسی
5- خانم اعظم شهسواری دکترای زبان شناسی همگانی
6- آقای صمد عزیزپوریان کارشناس ارشد زبان شناسی
7- خانم مریم شریعتی فر کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
8- خانم سمیه عقیلی  کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی
9- خانم مریم محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
10- آقای علی نوری زاده کارشناس ادبیات زبان انگلیسی
11- آقای روح اله محمدی کارشناس آموزش زبان انگلیسی
12- آقای مرتضی رضایی کارشناس آموزش زبان انگلیسی
13- خانم منیره شریعتی فر کارشناس ادبیات زبان انگلیسی
14- خانم سمیرا کیانی کارشناس ادبیات زبان انگلیسی
15- خانم ندا معصوم پناه کارشناس آموزش زبان انگلیسی
16- سعید علیشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
17- آقای نوراله محمدی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

تبلیغات