دوره بزرگسالان

سیستم آموزشی مقطع بزرگسالان
در این مقطع از فراگیران فارغ التحصیل مقطع Let’s go و تمامی فراگیران سال اول دبیرستان و بالاتر که می خواهند مکالمه را به صورت پایه ای بیاموزند ثبت نام می شود.
کتب مربوط به این دوره American Headway می باشد که دارا شش جلد کتاب همراه با کتاب کار می باشد. لازم به ذکر است کتابهای تکمیلی مانند Tactics For Listening و Grammar Dimensions و کتابهای انتخابی موسسه جهت Reading , Vocabبه صورت کتابهای جانبی و تکمیلی در طی ترمها تدریس می شود.

تبلیغات