تقویم آموزشی

تقویم ترم زمستان 94

شروع ترم: 1394/11/10

مهلت ثبت نام: 1394/11/08
پایان ترم:1394/12/25
امتحان تعیین سطح: 1394/11/08ساعت 5:30 عصر

تلفنهای دفتر مرکزی موسسه :33312056-33316056-33317896
شعبه انقلاب: 33224089
شعبه شقایق: 33412051
شعبه 60متری: 33240852

تبلیغات