مشروطی

فراگیران در طی کل دوره فقط یک بار می توانند از این قانون موسسه استفاده نمایند.
قانون مشروطی به این ترتیب است که: فراگیری که نتواند نمره قبولی موسسه(70 از 100)را دریافت نماید به صورت مشروط به ترم بالاتر رفته و در ترم جدید می بایست بجای حدنصاب موسسه نمره 80 از 100 بگیرد، در غیر اینصورت مجبور به تکرار ترم خواهد شد.

از تاریخ 94/9/1 این قانون از سیستم موسسه حذف گردیده و کلیه فراگیرانی که حد نصاب موسسه را دریافت ننمایند ملزم به تکرار تر خواهند بود.

تبلیغات