آموزشی و انضباطی

نکات آموزشی و انضباطی
1- دانش آموزان ثبت نامی می بایست راس ساعت تعیین شده در کلاس حضور یابند. به ازای هر سه تاخیر یک غیبت برای دانش آموز ثبت می گردد.
2- دانش آموزانی که بیشتر از سه جلسه غیبت کنند از امتحان پایان ترم محروم خواهند گردید.
3- دانش آموزان می بایست تلفن همراه خود را سر کلاس خاموش نموده و یا به هیچ عنوان پاسخ گوی تلفن نباشند.
4- موسسه مسئولیتی در موسسه مسئولیتی در قبال وسایل زبان آموزان ندارد.
5- ثبت نام در ساعات و روز های درخواستی فقط تا یک هفته قبل از شروع ترم امکان پذیر است در غیر اینصورت روزها و ساعات بصورت اجباری از سمت موسسه به زبان آموزان ارائه می گردد.
6- حد نصاب قبولی آموزشگاه 70 از 100 می باشد.
7- استرداد شهریه فقط تا یک هفته قبل از شروع ترم امکان پذیر است. پس از مهلت فوق تا قبل از شروع کلاس 15%از شهریه کسر می گردد. پس از شروع ترم شهریه کلاس به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

8- حد نصاب تشکیل کلاسها 7 نفر بوده و در غیر اینصورت مابه التفاوت شهریه بین فراگیران تقسیم می شود.

تبلیغات