تعیین سطح

امتحان تعیین سطح دو روز پیش از شروع هر ترم راس ساعت 5:30 عصر برگزار می گردد.
امتحان شامل دو بخش کتبی و شفاهی می باشد که در همان روز برگزار خواهند گردید.
در بخش کتبی فراگیران پاسخگوی گرامر، لغت، درک مطلب و اصطلاحات خواهند بود، و بخش شفاهی که شامل گفتار ی و شنیداری و تلفظ می باشد منطبق با امتحان کتبی برگزار خواهد گردید.

تبلیغات