کلاس های بحث آزاد

کلاسهای Free Discussion برای کسانی برگزار می گردد که در چهار مهارت زبان مخصوصا Speaking & Lestening حداقل در سطح Intermediate باشند.

تبلیغات