برگشت شهریه

7- استرداد شهریه فقط تا یک هفته قبل از شروع ترم امکان پذیر است. پس از مهلت فوق تا قبل از شروع کلاس 15%از شهریه کسر می گردد. پس از شروع ترم شهریه کلاس به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

تبلیغات