غیبت و تاخیر

1- دانش آموزان ثبت نامی می بایست راس ساعت تعیین شده در کلاس حضور یابند. به ازای هر سه تاخیر یک غیبت برای دانش آموز ثبت می گردد.
2- دانش آموزانی که بیشتر از سه جلسه غیبت کنند از امتحان پایان ترم محروم خواهند گردید.

تبلیغات